over onze school...
ONZE SCHOOLTIJDEN;

08.30 uur – 14.30 uur

 Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur

wie zijn wij?

waar we voor staan…

Ieder kind heeft talenten. Het is onze uitdaging om deze talenten te ontdekken en een kind de mogelijkheden bieden om deze talenten te ontdekken. We vinden dat kinderen zich in brede zin moeten kunnen ontwikkelen. Niet alleen ‘kennis en kunnen’ is belangrijk maar juist ook ieders ‘sociaal emotionele’ ontwikkeling samen met anderen. Ook willen we elk kind op school de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. ‘Wie ben ik, waarom doe ik er toe wat draag ik bij?’ staan daarin centraal. 

Ieder kind heeft specifieke (onderwijs)behoeften. Wij hebben hoge verwachtingen. Als we die op elkaar kunnen aansluiten, kan een kind zich met succes ontwikkelen. We willen dat doen binnen een veilig en begripvol klimaat in onze school. 

Het respect naar elkaar en het accepteren dat iedereen anders is. zijn hierin onze belangrijkste uitgangspunten. Samen met de ouders  werken we zo aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen op onze school.

onze identiteit?

waar we voor gaan…

De Laurens-Cupertinoschool is een katholieke en multiculturele school.

Ons uitgangspunt is dat we ieder kind accepteren zoals het is en dat wij begrip en respect voor elkaars culturele achtergrond. 

We zien onszelf om die reden als een “open” katholieke school. We besteden aandacht aan de waarden en normen vanuit onze katholieke achtergrond en die verweven zijn met de Nederlandse cultuur. In gesprekken in de groepen, bij de lessen levensbeschouwelijke- en sociaal emotionele vorming maar vooral in het schoolse leven van iedere dag wordt aandacht besteed aan de bedoelde waarden en normen: eerlijkheid, gerechtigheid, vriendschap en respect voor anderen.

speciaal basisonderwijs

voor wie is onze school bedoeld?

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen uit het primair onderwijs voor wie is vastgesteld dat ze onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs in een basisschool.

De onderwijsdoelen in het speciaal basisonderwijs zijn gelijk aan die van de basisschool maar de mate waarin kinderen deze doelen uiteindelijk behalen is afhankelijk van een aantal factoren.

Het vermogen om te leren, de sociaal emotionele ontwikkeling, (vermoede) stoornissen of andere belemmeringen en allerlei  omgevingsfactoren zijn vaak van aanzienlijke invloed op de leerresultaten en algehele ontwikkeling van kinderen. Rekening houdend hiermee heeft het speciaal basisonderwijs uitgebreidere mogelijkheden voor deze kinderen.

We bieden een schoolomgeving waarin we samen leren in een kleinere groep, met een specifiek pedagogisch klimaat en een gepland aangepast leerstofaanbod. Daarnaast hebben we mogelijkheden voor het bieden van extra zorg, zoals ondersteuning door de maatschappelijk werkende, de logopediste of oefentherapeut in de school. Ook ondersteuners van buiten de school kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling van uw kind.