handig om te weten

over onze school…

uw kind aanmelden?

Wij ontvangen u graag voor een kennismaking met de school. In een kennismakingsgesprek vertellen we u over onze werkwijze en kunt u alle vragen kwijt die u wellicht heeft. We nemen u mee op een rondleiding door de school zodat u direct kunt ervaren hoe het bij ons op school gaat. We vinden het ook belangrijk om kennis te maken met uw kind en maken daar dan graag een afspraak voor. 

toelaatbaarheid

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam  (PPO) stelt in samenspraak met ouders en school vast of een kind de zorg van het speciaal basisonderwijs nodig heeft. De ouders  ontvangen in dat geval een ‘toelaatbaarheidsverklaring’. Hierna  kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam.

Voor alle kinderen die niet afkomstig zijn van basisscholen uit Rotterdam geldt dat ze eerst moeten worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband. Als er een SBO-advies volgt, kan de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

aangemeld? Hoe dan verder ...

Na de kennismaking overleggen we met u over de verdere te nemen stappen als u uw kind nog geen toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als dit wel het geval is overleggen met u wanneer definitieve plaatsing het beste is voor u en uw kind en vragen we gegevens op bij de school van herkomst.

Na analyse van alle aangeleverde gegevens en zo nodig aanvullende toetsing en een wendag, volgt een bespreking in de ”intake-commissie”. Er wordt vastgesteld wat het ontwikkelingsniveau van uw kind is. Ook wordt een prognose (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. We stellen daarna vast in welke groep we uw kind het beste kunnen plaatsen. Er is voor uw kind een startplan gemaakt. 

Hierna wordt u op de hoogte gesteld van de bevindingen van de intake-commissie en kan tot inschrijving worden overgegaan. Een aantal weken na de plaatsing vindt een gesprek met u en de intern begeleider plaats over de eerste ervaringen.

plaatsing

Plaatsing van nieuwe leerlingen kan op onze school in principe gedurende het gehele schooljaar. Het SBO kent op dit moment echter ook 3 verplichte plaatsingsdata: op de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie en 1 april.

Deze data hanteren we indien er een wachtlijst bestaat.

Het laatste nieuws lezen?

Via Parro wordt u geïnformeerd door de leerkracht van uw kind. Installeer de Parro-app via de Applestore of Google Playstore en meld u aan bij de groep van uw kind(eren). 

Alle informatie die op Parro staat, is gebonden aan onze school en kan dus niet ergens anders terecht komen. 

Mag uw kind niet op de foto? Meld dit dan bij de leerkracht. 

We gebruiken verschillende mogelijkheden om iedereen goed te kunnen informeren.  Jaarlijks ontvangen  alle ouders en geïnteresseerden de schoolgids / jaarkalender.  De schoolgids kunt u  HIER inzien / downloaden.

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  • 08:30u – 14:30u inclusief een kleine pauze en middagpauze.

op woensdag:

  • van 08:30u- 12:30u inclusief een kleine pauze.

De school gaat dagelijks open vanaf 7:20u. Meesters en juffen zijn bereikbaar vanaf  8:00u ‘s ochtends en ‘s middags tot 16:30u.

Vakanties

  • zomervakantie:                vrijdag 13-07-2018 tot en met vrijdag 24-08-2018
  • herfstvakantie:                maandag 22-10-2018 tot en met vrijdag 26-10-2018
  • kerstvakantie:                  vrijdag 21-12-2018 tot en met vrijdag 04-01-2019
  • voorjaarsvakantie:          maandag 25-02-2019 tot en met vrijdag 01-03-2019
  • paas/meivakantie:          vrijdag 19-04-2019 tot en met vrijdag 03-05-2019
  • pinkstervakantie:            maandag 10-06-2019
  • zomervakantie:                vrijdag 19-07-2019 tot en met vrijdag 30-08-2019

Vrije dagen / Studiedagen

dinsdag                            18 september 2018

vrijdag                               5 oktober 2018

donderdag                       20 december 2018

maandag                           28 januari 2019

maandag                          15 april 2019

dinsdag                              11 juni 2019

vrijdag                                19 juli 2019

We mogen kinderen geen vrij geven buiten de vastgestelde schoolvakanties. Als ouders of verzorgers hun kind toch van school thuis houden, melden wij dit bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Zij kunnen dan een boete opleggen.

De enige uitzondering op deze regel is dat een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wel mogelijk is, als de werkgever van één van de ouders of verzorgers u verplicht om buiten de schoolvakanties vrij te nemen.

Bij bijzondere omstandigheden is verlof mogelijk met een maximum van 10 dagen. U kunt een aanvraag voor verlof indienen bij de directie van de school.

Elke aanvraag voor verlof dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. Als u het ingevulde formulier inlevert bij de directie bespreken we met u de toewijzing of afwijzing van uw verlofaanvraag.

Aan alle ouders/verzorgers vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan vieringen, excursies, een theatervoorstelling, museumbezoek en uiteraard aan onze schoolreis. 
De ouderbijdrage is €55,00 per kind per leerjaar. 
Het bankrekeningnummer is NL 21 INGB 0654 0849 98 ten name van Laurens Cupertino RVKO. 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een rekening, die u via de bank of contant kunt betalen. 
Het bedrag kunt u in één keer of in termijnen betalen. Voor een regeling, kunt u contact opnemen met de directie.