Over ...

ons onderwijs

extra zorg

Op school gebeurt naast het verzorgen van goed onderwijs natuurlijk nog veel meer. We worden hierbij ondersteund door verschillende partners. Zij zijn dagelijks beschikbaar om met de kinderen te werken. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning en training nodig heeft, voor de ontwikkeling van de taal of motoriek, bestaat de mogelijkheid dat een leerling behandeling krijgt. Ook is een maatschappelijk werker in de school beschikbaar. daarnaast werkt de school nauw samen met het wijkteam.

niet alleen uit boeken...

Leren op school is zoveel meer dan het maken van opdrachten uit leerboeken. Je zelfstandigheid vergroten. Je verantwoordelijk leren voelen voor wat je leert en dat zo goed mogelijk in samenwerking met anderen doen, vinden we minstens zo belangrijk. Hier besteden we veel aandacht aan.

Om leren aantrekkelijk te maken, dagen we alle leerlingen uit door leerstof zoveel mogelijk “praktisch” aan te bieden en ervaren en door veel afwisseling in ons aanbod te brengen. Zo willen we voor iedereen een brede ontwikkeling realiseren …

arrangementen …

Juist dat leren wat er voor jou toe doet …

We willen dat je leert wat jij nodig hebt en is afgestemd op jouw mogelijkheden. Hiervoor zijn leerlijnen ontwikkeld op basis van de kerndoelen voor het basisonderwijs en de referentieniveau’s voor taal en rekenen. We hebben met behulp van de leerlijnen arrangementen samengesteld die toeleiden naar een vorm van voortgezet onderwijs …

basis

Ons basisaanbod leidt tot vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning. We starten met iedere leerling in dit arrangement mits er geen andere specifieke onderwijsbehoeften zijn.

intensief

Dit aanbod leidt tot het praktijkonderwijs.
We bieden een compacter aanbod en de focus ligt op de noodzakelijke basisvaardigheden.
We geven meer instructie en uw kind krijgt meer leertijd.

verdiept

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die minder sturing en ondersteuning nodig hebben en gebaat zijn bij een breder of dieper aanbod.
Dit leidt tot VMBO zonder leerwegondersteuning.

d

Het leerstofaanbod

We besteden ruime aandacht aan de basisvaardigheden  …

Technisch, en begrijpend lezen

Vlot en nauwkeurig kunnen lezen, ligt aan de basis van je verdere ontwikkeling. Dit betekent dat je “leeskilometers” moet maken. We besteden hier dus ieder dag tijd aan. Thuis oefenen is ook belangrijk als dit moeilijk is voor uw kind.

Een ander aspect is het begrijpen van wat je leest. Begrijp je de informatie en bedoeling in de tekst die je leest?  In de praktijk blijkt dat niet iedere leerling hier gelijke mogelijkheden heeft. We passen ons aanbod hier op aan.

rekenen & wiskunde

De leerlijnen die we hiervoor gebruiken bieden veel mogelijkheden om iets in de praktijk te oefenen. Het onderzoeken en ontdekken en daardoor inzicht krijgen in begrippen als tijd, meten en maten, hoeveelheden en ruimte maar ook leren schatten horen hier bij.

Natuurlijk zijn we ook bezig met het leren van de tafels, het werken met een rekenmachine. Het oefenen van bewerkingen met +,-,x en : sommen hoort hier ook bij.

Voor ieder kind realiseren we een aanbod dat past bij de mogelijkheden en wat hij/zij nodig heeft om te ontwikkelen.

 

wereldoriëntatie

Met Blink Wereld werken we themagericht aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Bij ieder thema proberen we naast een praktisch aanbod zoveel mogelijk verschillende kanten te belichten.

Hierdoor leer je van een breed aanbod en oriënteer je je nu al vast op je latere rol in de samenleving. Hiermee is de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden sterk verbonden. 

v

taal; luisteren, spreken, schrijven

Het ontwikkelen van taalvaardigheid is heel belangrijk. Het bouwen aan je woordenschat, spreken, luisteren en het (foutloos) schrijven zijn de bouwstenen.

Zeker als je een andere taal als achtergrond hebt, is hier extra aandacht voor nodig. Iedere schooldag zijn veel van onze activiteiten gebaseerd op het ontwikkelen van taal.

Dat doen we, hoe kan het ook anders,… SAMEN. Zo leer je communiceren en elkaar begrijpen.

Extra leertijd

Naast de basisvaardigheden verzorgen we ook een aanbod aan leertijduitbreiding

sociaal emotionele ontwikkeling

Op een goede manier met elkaar omgaan, je gevoelens onder woorden kunnen brengen, voor jezelf op komen, je mening durven geven, elkaar respecteren en kunnen steunen. Dit zijn vaardigheden die wij jou willen leren. We doen dat op verschillende manier in lessen en activiteiten. Voorbeelden zijn boksen, leren goochelen, de circusschool, dans en met elkaar werken aan de thema’s van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

wetenschap & techniek

Onderzoeken en ontdekken, samen werken aan het oplossen van een praktisch vraagstuk, iets bouwen,  het gebruiken van gereedschap, leren wat met elektriciteit kan, leren programmeren, robots leren kennen horen allemaal bij wat we je leren bij “wetenschap en techniek”

Daarnaast ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Dat brengt leren voor later een stap dichterbij.

Sport en bewegen, zwemmen en spel

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veel bewegen en daardoor een gezonde leefstijl ontwikkelen. Daarom bieden we extra uren bewegingsonderwijs aan.

Voor een groot aantal van onze leerlingen is het belangrijk om inspanning en ontspanning af te wisselen gedurende de schooldag. Leren zwemmen en samen leren spelen horen hier ook bij. We hebben het lesrooster zo samengesteld dat er iedere dag één of meer van deze activiteiten op het programma staan.

je creativiteit ontdekken ...

Ieder kind heeft talenten, is creatief en ontdekt zo steeds meer van zichzelf. We spelen daar in ons onderwijs iedere dag op in. We kunnen met de kinderen knutselen, koken, tekenen, tuinieren, konijnen verzorgen, dansen, leren presenteren en organiseren en nog veel meer!

Voor ons is het belangrijk dat je jezelf en anderen leert waarderen waardoor een klimaat ontstaat waarin je kunt groeien.